Результаты круглого стола «Феномен аномии в контексте эпистемологической дихотомии "теория — факт"»

Выступление Екатерины Настоящей: Суспільство в стані аномії: адаптивні практики життєконстрування особистості

Краткий текст доклада

Сьогодні аномія як системний стан соціуму має бути переосмислена з позиції нових сучасних тенденцій і факторів, оцінена на рівні глобальних змін і трансформацій. І в цьому контексті ми можемо фіксувати не скільки аномію як системний стан, скільки як набір станів, тенденцій, певних аномічних явищ. Адже сучасність змінює як форми аномії так і фактори в наслідку яких вона формується на глобальному рівні (за Смелзером). Головними факторами в цьому контексті постають такі тренди глобалізації, які вже сьогодні масштабно і багатовекторно впливають на соціокультурну динаміку нашої цивілізації, це - індивідуалізація, віртуалізація, універсалізація культури і мобільність. Розглянемо їх як фактори детермінуючі нові аномічні тенденції і нову форму аномії – глобальну. Зразу означимо що глобальні тренди масштабно сприяють і багатоманітним позитивним змінам, однак ми навмисно зосередимося тільки на негативних тенденціях, провокуючих глобальну аномію. Адже разом зі збільшенням життєвих шансів (Дарендорф), підвищенням якості життя і розширенням прав і свобод особистості (Маршал, Ананд), появою інституціональної емансипації і росту цінностей самовираження (Інгельгард) глобальний світ переживає і ряд інших, амбівалентних тенденцій.
Так негативними наслідками індивідуалізації як глобального тренду є послаблення соціальних зв’язків, соціального контролю, зростання недоторканності приватного життя і соціальної байдужості, нівелювання групових нормативів поведінки, втрата цінності солідарності і групової ідентичності (Турен, Бек, Тоффлер, Бауман, Гіденс), що формує такі аномічні тенденції, як атомізація, відчуження особистості, синглізація (збільшення самотніх домогосподарств), сприяє дестандартизації і деінституалізації інституту родини (і відповідно зменшенню народжуваності), а також детермінує зникнення трудового суспільства що в свою призводить до зростання безробіття, формує нові форми нерівності (Арендт, Бауман, Дарендорф) і т.д. Урбанізація, технологізація і стрімке розростання мегаполісів самі по собі також посилюють потяг до усамітнення та анонімності (Альтман), що провокує екзенстенційну кризу особистості (Гіденс, Тірікьян, Мерло-Понті). В стані постійних смисложиттєвих пошуків і успішній самореалізації людині стає важко самостійно протистояти напрузі «надлишкового вибору» наслідком чого стають феномени «інфоінтоксикації», «колонізації майбутнього» (Гіденс), які провокують депресивні стани, психічні розлади, мотивують інтерес до суїцидальних технік. В цьому сенсі багато питань ставить висока статистика самогубств розвинених країн (Японія, Корея, Скандинавські країни, Прибалтика).
Окремим фактором детермінації аномії на глобальному рівні постає мобільність (Уррі) і її основна тенденція – гіперміграція. Так, так зване «велике переселення народів» призводить до перенаселення розвинутих країн, створення в них зон високої соціальної напруги. Надто ж активна міграція виробництв також впливає на практики зайнятості в розвинених країнах, на що тисне і диджиталізація що сукупно призводить до росту безробіття. (Кастельс, Арендт, Арон, Белл). За даними WEF, до 2020 року в розвинених країнах кількість створених робочих місць на 5,1 млн позицій буде відставати від кількості скорочених.
Віртуалізація як глобальний тренд також детермінувала цілий ряд тенденцій таких як: технологізація, роботизація, диджиталізація, іграїзація, гейміфікація які також формують явища інфонтейнменту (Постман), культурної всеїдності (Петерсон) і «надлишкового вибору» які сукупно глобально трансформують як комунікативний простір, так і сфери дозвілля і зайнятості, сприяють гіперпопуляризації практик смопрезентації. Ці тенденції також детермінують медіатизацію і віртуалізацію культури, сприяють появі феномену кіберкультури і таких негативних явищ з нею пов’язаних як: кібербулінг, зеппінг, кліпове мислення (фрагментарне), симулякрізація (Бодріяр) тощо і т.д. Віртуалізація в цілому ставить акцент на технологізації життя, прискоренні зв’язку, економії часу, технічній алгоритмізації взаємодії, розвитку біотехносинтезу (Латур, Калон, Ло), утворенню синтетичних ідеологій (трансгуманізм), а також посилює можливості маніпуляції масовою свідомістю, сприяє створенню штучних ідентичностей, «інфоінтоксикації» особистості, мережевої залежності і т.д.
Глобальна універсалізація культури викликає ряд стійких тенденцій, які дедалі посилюються у світовій культурі, також провокуючі аномічні тенденції (Пітерс, Гантінгтон, Айзенштадт, Ганнерс, Ноель-Нойманн). Мова йде про масовізацію культури, гібрідізацію, макдоналізацію, консьюмеризацію (Рітцер), ньюєйджизацію, конфлікт тенденцій секуляризації і десекулярізації (Хабермас). Разом з тим, культурна глобалізація детермінує появу свого антипода – антитренду – глокалізації (Робертсон). Глокалізація означує собою процес самозахисту окремих культур (Айзенштадт), що часто також призводить до дисфункціональних тенденцій, таких як балканізація (Дарендорф), анклавізація (самозамкнення, самоізоляція), що посилює релігійний і культурний фундаменталізм (Бергер), сепаратизм, популізм, які є самодостатніми чинниками аномії на суспільному рівні в межах окремих країн.
Сукупно означені тренди впливають на цілий рід явищ і тенденцій, які традиційно є локусами розвитку аномії – безробіття, бідність, деінституалізацію традиційної сім'ї, знецінення солідарності і групових ідентичностей, маніпулювання громадською думкою, популізм і т.д, і т.п. які сьогодні отримують глобальне розповсюдження.
Реагуючи на це, індивіди іноді змушені формувати власні опозиційні дестигматизуючі стратегії, до числа яких можна віднести «рішення другого порядку» – жорстка консолідація в межах малих груп на основі первісної ідентичності (етно-релігійної ідентичності - клани, секти, рухи, банди, анклави), мінімалістичні культурно-соціальні практики дауншифтингу, зниження вертикальної мобільності, так званого «повільного життя», самозамкнення на моделі успішної «Я-особистості» (Фанк). При цьому жодна з цих стратегій не є суспільно конструктивною.
Тому запобіганням посиленню аномічних тенденцій зокрема видається активний розвиток громадянської сфери (Дж.Александер), формування громадянської ідентичності, всіляке сприяння соціальної інклюзії, формування термінальних спільностей (Гірц) тощо.